شبیه سازی وضعیت نمایش عنوان و توضیحات در نتایج گوگل
عنوان نمونه: پیشنهاد می شود طول عنوان کمتر از 60 کاراکتر باشد
https://example.com/your-url-goes-here
پیشنهاد می شود طول تگ توضیحات از 160 کاراکتر بیشتر نباشد، اکثر موتورهای جستجو تنها 160 کاراکتر اول آن را نمایش می دهند.